FANDOM


頁面建設中

IV.天王星的衝擊
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 金幣 金/體 限制
預兆之門 水i.png火i.png風i.png雷i.png無i.png 10 6 556 56 3000 300
閉月霧霾 水i.png火i.png風i.png雷i.png無i.png 10 6 578 58 3000 300
元素的交錯 水i.png火i.png風i.png雷i.png無i.png 10 6 593 59 5500 550
領主的威儀 水i.png火i.png風i.png雷i.png無i.png 10 6 606 61 3118 312
觀星者之預言 水i.png火i.png風i.png雷i.png無i.png 15 9 4000 267
主線故事
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
136i.png I.神之試煉 137i.png II.神靈之震怒 138i.png III.虛幻的假象 139i.png IV.天王星的衝擊 140i.png V.時空的真相 308i.png VI.真誠忠實之信任
第四章
4-1 深淵寒霜 4-2 血焰災土 4-3 嘯風月嶺 4-4 雷光荒土 4-5 天王星的衝擊
142i.png IV.深淵寒霜 144i.png IV.血焰災土 146i.png IV.嘯風月嶺 148i.png IV.雷光荒土 139i.png IV.天王星的衝擊

小怪列表

※此表所列只是小怪的大約數值,因為部分小怪的能力在較後的關卡會比在較前的關卡稍微增強※

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
172i.png
4288 ? 123 深淵血法
根據我方水屬性隊員數量提升生命力
174i.png
5631 ? 71 煉獄血法
根據我方火屬性隊員數量提升生命力
176i.png
3710 ? 125 暴風血法
根據我方風屬性隊員數量提升生命力
178i.png
4232 ? 55 極雷血法
根據我方雷屬性隊員數量提升生命力
180i.png
5911 ? 176 混沌血法
根據我方無屬性隊員數量提升生命力
192i.png
4537 ? 229
194i.png
5391 ? 178
196i.png
4368 ? 280
198i.png
4803 ? 232
200i.png
5321 ? 339
212i.png
7752 2 280 愈挫愈勇 I
生命力愈低時攻擊力愈高,最大 3 倍
214i.png
8568 ? 340 愈挫愈勇 I
生命力愈低時攻擊力愈高,最大 3 倍
216i.png
7019 ? 455 愈挫愈勇 I
生命力愈低時攻擊力愈高,最大 3 倍
218i.png
7201 ? 332 愈挫愈勇 I
生命力愈低時攻擊力愈高,最大 3 倍
220i.png
8279 ? 574 愈挫愈勇 I
生命力愈低時攻擊力愈高,最大 3 倍
221i.png
963 2 78
222i.png
1622 2 308
224i.png
1376 2 270
225i.png
1800 2 412
227i.png
1197 2 134
228i.png
1569 2 245
230i.png
1263 2 144
231i.png
233i.png
1443 2 141
234i.png
1856 2 245
237i.png
239i.png
1557 2 4000
240i.png
242i.png
1437 2 4000
243i.png
248i.png
1979 2 4000
249i.png
8045 2 16000
250i.png
17823 2 1000
252i.png
2597 1 15000
255i.png
257i.png
1764 1 5000
258i.png
2165 1 15000
261i.png
2324 1 15000
263i.png
2154 1 5000
264i.png
2661 1 15000
272i.png
5582 ? 813 消除 6 次
消除 6 次 (6 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害
274i.png
6415 ? 868 消除 6 次
消除 6 次 (6 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害
276i.png
5261 ? 865 消除 6 次
消除 6 次 (6 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害
278i.png
5702 ? 923 消除 6 次
消除 6 次 (6 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害
280i.png
6314 ? 928 消除 6 次
消除 6 次 (6 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害

預兆之門

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
6
200i.png
7551 609 精石破壞 II
隨機破壞 2 個精華石

閉月霧霾

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
6
045i.png
9268 49817 技能重置 II
首回合重置我方 2 個隊員的儲能值(CP)及累積戰鬥回合

元素的交錯

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
6
265i.png

領主的威儀

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
6
014i.png
8351 1 813 消除 10 次
消除 10 次 (10 Combo) 或以上時才能造成攻擊傷害

觀星者之預言

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
5
150i.png
9154 1 1763747 1015 先攻
首回合先攻一次
9
139i.png
9251 2536392 1050 負能轉換 I
根據精華石數量隨機將能量石轉化為負面元素石,最多 3 個

※完成IV.天王星的衝擊內的主要關卡可獲得1顆Diamond.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基